1. svartkråka

  svartkråka, Corvus corone corone, underart av fågelarten kråka.
 2. slagskatt

  slagskatt, skillnaden mellan ett mynts valör och dess metallvärde med avdrag för tillverkningskostnaderna.
 3. avbytare

  avbytare, inom lantbruket en person som sköter djuren eller andra sysslor när en lantbrukare tar ledigt eller blir sjuk.
 4. polomkastning

  polomkastning, polreversion , omkastning av jordens magnetiska poler så att magnetisk sydpol blir nordpol och tvärtom, detsamma som geomagnetisk reversion.
 5. hogback

  hogback, typ av cuesta, där lagrens stupning är så stor att bergryggen blir brant på båda sidor.
 6. vit dvärgstjärna

  vit dvärgstjärna är en döende stjärna som inte längre omvandlar någon energi.
 7. graviditet

  graviditet, dräktighet, gestatio, den process hos däggdjurshonor inklusive människan som börjar med befruktning och som avslutas med födelsen ( förlossning). Jämför fosterutveckling.
 8. Starlings lag

  Starlings lag (efter Ernest H. Starling), uttryck för sambandet att ju mer en hjärtmuskeltråd sträcks desto större blir dess sammandragningskraft.
 9. målbrott

  målbrott är en röstförändring hos pojkar i puberteten.
 10. bromtymolblått

  bromtymolblått, förkortas BTB, är ett färgämne som visar om en vattenlösning är sur, neutral eller basisk.