1. bostadsmarknad

  bostadsmarknad, sammanfattande benämning på de marknader där bostäder efterfrågas.
 2. Bose–Einstein-kondensat

  Bose–Einstein-kondensat, Bosekondensat, tillstånd i viss typ av materia i vilket de ingående partiklarna förlorar sin individualitet och i stället får ett helt samordnat beteende, t.ex. utan inbördes hastighet.
 3. bostadsbrist

  bostadsbrist, i en marknadsekonomi att utbudet av bostäder inte är tillräckligt stort eller håller tillräcklig kvalitet för att möta efterfrågan hos bostadskonsumenterna.
 4. bostadssegregation

  bostadssegregation, se boendesegregation.
 5. bosniaker

  bosniaker, den slavisktalande befolkningen av muslimskt ursprung i Bosnien och Hercegovina.

 6. bossa nova

  bossa nova, en typ av brasiliansk populärmusik som utvecklades ur sambamusiken.
 7. boströmianism

  boströmianism, filosofiskt system, uppkallat efter sin upphovsman Christopher Jacob Boström.
 8. Boston

  Boston, huvudstad i delstaten Massachusetts, USA; 667 100 invånare (2016), i storstadsområdet 4,8 miljoner invånare.

 9. bostadssubventioner

  bostadssubventioner, offentligt ekonomiskt stöd till bostadsbyggande och bostadskonsumtion.

 10. boské

  boské, träd- och buskbevuxet trädgårdskvarter som vanligen omsluts av klippta häckar och bildar fond, ibland även sidoväggar, till parterren.