1. Turkiet

  Turkiet, stat i Mellanöstern.

 2. alienation

  alienation, förfrämligande, känsla av maktlöshet, meningslöshet, social isolering och brist på identitet.
 3. folkrätt

  folkrätt, juridisk term som betecknar en rättsordning mellan folken till skillnad från den inomstatliga rätten, som gäller för en stats medborgare.
 4. Talmud

  Talmud, judendomens främsta samling av muntlig Tora.
 5. konstitutionell monarki

  konstitutionell monarki, statsform där en kung (drottning etc.) är statschef med strikt begränsade befogenheter enligt författningen (konstitutionen).
 6. Jamaica

  Jamaica, stat i Västindien.

 7. slaveri

  slaveri, dels personlig ofrihet, dels ett system för hållande av slavar, med eller utan stöd i lagen.
 8. fundamentalism

  fundamentalism, i vidare mening: politiska åsiktsriktningar och rörelser som hävdar att en religion eller ideologi, oberoende av folkviljan, ska tillämpas som samhällsordning.

 9. teodicéproblemet

  teodicéproblemet, term införd av Leibniz för problemet om det ondas existens i en värld som antas vara skapad av en Gud som är både god, allvetande och allsmäktig.
 10. alkalimetaller

  alkalimetaller, sammanfattande benämning på de sex metalliska grundämnena i periodiska systemets grupp 1 (IA): litium, natrium, kalium, rubidium, cesium och francium.