1. Kol- och stålgemenskapen

  Kol- och stålgemenskapen, egentligen Europeiska kol- och stålgemenskapen ( EKSG), engelska European Coal and Steel Community ( ECSC), franska Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier ( CECA), en av de tre västeuropeiska samarbetsorganisationer som tillsammans bildade EG.

 2. statsmakt

  statsmakt, den suveräna staten som maktorgan.
 3. fördom

  fördom är en negativ inställning mot till exempel personer eller företeelser.
 4. mord

  mord, brott mot liv och hälsa som enligt brottsbalken (BrB) innebär att uppsåtligen beröva en annan människa livet.
 5. Black Panther Party

  Black Panther Party, egentligen Black Panther Party for Self-Defense, amerikanskt radikalt politiskt parti för svarta, verksamt 1966–82.
 6. Brott och straff

  Brott och straff, Prestuplenije i nakazanije, roman av den ryske författaren Fjodor Dostojevskij, utgiven 1866.

 7. pedofili

  pedofili, en vuxen människas sexuella dragning till barn.
 8. kris

  kris, psykologisk kris, svår situation, reaktionen på en livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att hen ska kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt lidande.
 9. EU-domstolen

  EU-domstolen, egentligen Europeiska unionens domstol, tidigare EG-domstolen, Luxemburg, överstatlig domstol som ska säkra EU-ländernas efterlevnad av de gemensamma rättsreglerna.

 10. babyloniska fångenskapen

  babyloniska fångenskapen, benämning på deporterade judars vistelse i Babylonien under 500-talet f.Kr.