1. skuld

  skuld innebär att vara skyldig att i framtiden betala någon en viss summa pengar.
 2. Högsta domstolen

  Högsta domstolen, HD, den högsta instansen i det allmänna domstolsväsendet.
 3. babyloniska fångenskapen

  babyloniska fångenskapen, benämning på deporterade judars vistelse i Babylonien under 500-talet f.Kr.
 4. våldtäkt

  våldtäkt, sexualbrott som föreligger när ett samlag, eller en annan jämförbar sexuell handling, genomförs med en person som inte deltar frivilligt.

 5. kriminalvård

  kriminalvård, samhällets organisation för att verkställa fängelsestraff och ansvara för övervakning av skyddstillsynsdömda och villkorligt frigivna.

 6. mord

  mord, brott mot liv och hälsa som enligt brottsbalken (BrB) innebär att uppsåtligen beröva en annan människa livet.

 7. Europadomstolen

  Europadomstolen, egentligen Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, Strasbourg, Europarådets instans för att pröva ärenden om påstådda brott mot Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.
 8. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.
 9. tystnadsplikt

  tystnadsplikt, vanligen straffsanktionerad skyldighet att inte omtala vissa förhållanden.
 10. miljöbalken

  miljöbalken, MB, lagstiftning som utfärdades i juni 1998 och som trädde i kraft 1 januari 1999.