1. Black Panther Party

  Black Panther Party, egentligen Black Panther Party for Self-Defense, amerikanskt radikalt politiskt parti för svarta, verksamt 1966–82.

 2. Donald Trump

  Donald Trump är en amerikansk affärsman och politiker i Republikanska partiet.

 3. skadegörelse

  skadegörelse, brott som begås av den som uppsåtligen förstör eller skadar annans fasta eller lösa egendom.
 4. jurisdiktion

  jurisdiktion, rätt att utöva rättskipning och döma.
 5. straffnedsättning

  straffnedsättning, utdömande av ett lindrigare straff än normalt.
 6. Kol- och stålgemenskapen

  Kol- och stålgemenskapen, egentligen Europeiska kol- och stålgemenskapen ( EKSG), engelska European Coal and Steel Community ( ECSC), franska Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier ( CECA), en av de tre västeuropeiska samarbetsorganisationer som tillsammans bildade EG.

 7. tystnadsplikt

  tystnadsplikt, vanligen straffsanktionerad skyldighet att inte omtala vissa förhållanden.
 8. arbiträr

  arbiträr, ej i förväg bestämd, godtycklig.
 9. miljöbalken

  miljöbalken, MB, lagstiftning som utfärdades i juni 1998 och som trädde i kraft 1 januari 1999.
 10. fredlös

  fredlös, fågelfri, biltog, i äldre tid den person som på grund av begånget brott, oftast dråp, var utstött från rättssamhället och såsom sådan rättslös.