1. debitera

  debitera, en bokföringsterm som innebär att man påför en kostnad på ett konto.
 2. debitera

  debite´ra verb ~de ~t ORDLED: deb-it-er-ar SUBST.: debiterande, debitering
  Svensk ordbok
 3. kontokort

  kontokort, plastkort med en integrerad krets (”chip”) som berättigar ägaren att utnyttja olika finansiella tjänster.
 4. debetkort

  debetkort,, typ av kontokort där beloppet omgående dras från, debiteras, kortinnehavarens tillgångar på ett visst konto.
 5. ingående mervärdeskatt

  ingående mervärdeskatt, den mervärdeskatt som den skattskyldige själv blivit debiterad och betalt till sina leverantörer.
 6. grundskatt

  grundskatt, sammanfattande benämning på de skatter som från medeltiden till 1903 åvilade en jordegendom.
 7. WAP

  WAP, Wireless Application Protocol, serie av kommunikationsprotokoll för åtkomst till internet och dess olika tjänster från mobiltelefoner eller andra terminaler (t.ex. handdatorer) avsedda för trådlösa förbindelser.

 8. källskatt

  källskatt, skatt som vid utbetalning av en skattepliktig intäkt dras från intäkten, källan, av utbetalaren och av denne betalas in till skattemyndigheten för den skattskyldiges räkning, dvs. direkt när inkomsten uppkommer.
 9. preliminär skatt

  preliminär skatt, skatt som erläggs innan den skattskyldiges inkomst fastställts genom taxering, t.ex. i form av löneavdrag.
 10. energitaxa

  energitaxa, fastställd prislista för leverans av el och annan ledningsbunden energi såsom fjärrvärme och fjärrkyla.