1. utgående mervärdeskatt

  utgående mervärdeskatt, den mervärdeskatt en mervärdeskattskyldig person debiterat sina kunder och tagit emot från dem.
 2. slutlig skatt

  slutlig skatt, den skatt som den skattskyldige slutligen debiteras sedan han gottskrivits erlagda preliminärskatter.
 3. planavgift

  planavgift, ersättning för framställningskostnader för detaljplan eller områdesbestämmelser.
 4. fyllnadsinbetalning

  fyllnadsinbetalning, frivillig, extra inbetalning av preliminärskatt i syfte att åstadkomma bättre överensstämmelse mellan den preliminärt inbetalade och den slutligt debiterade skatten.
 5. skeppsklarering

  skeppsklarering, kontroll av att de fartygshandlingar som krävs av ett lands myndigheter är korrekt upprättade, att de ges till vederbörande myndigheter och att sjöfarts-, lotsnings- och andra av myndigheter debiterade avgifter för fartyget blir erlagda i rätt tid.
 6. eftertaxering

  eftertaxering, postal term som innebär portodebitering i efterhand av ofrankerad eller delvis frankerad försändelse.
 7. linjefart

  linjefart, tidtabellsbunden sjöfart mellan två eller flera hamnar där fraktraterna debiteras efter en officiell tariff.
 8. preliminär skatt

  preliminär skatt, skatt som erläggs innan den skattskyldiges inkomst fastställts genom taxering, t.ex. i form av löneavdrag.
 9. betalningssäkring

  betalningssäkring, skatterättslig term för beslut varigenom viss del av skattskyldigs egendom tas i anspråk för att säkerställa fordran på t.ex. skatt.
 10. roaming

  roaming, teleteknisk term för möjligheten för en mobil terminal (till exempel en mobiltelefon) att förflytta sig inom täckningsområdet för ett eller flera cellbaserade radionät.