1. didaktik

  didaktik, läran om undervisning; undervisningens och inlärningens teori och praktik.
 2. Albert Lilius

  Lilius, Albert, 1873–1947, finländsk pedagog, professor vid Helsingfors universitet 1920–39.
 3. Föreningen Sveriges Pedagoger

  Föreningen Sveriges Pedagoger, FSP , den första gemensamma yrkesföreningen för olika slags lärare, pedagoger och forskare i pedagogik och didaktik, grundad 1991.
 4. pedagogik

  pedagogik, vetande och metoder som tillämpas i uppfostran, undervisning och utbildning.
 5. e-utbildning

  e-utbildning, webbaserad utbildning, webbutbildning, e-kurs, på engelska e-learning, utbildning med hjälp av internet.

 6. datorstödd undervisning

  datorstödd undervisning, engelska computer aided instruction, CAI, och computer aided learning, CAL, datoranvändning i undervisningssammanhang, under senare delen av 1990-talet också inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och E-lärande.

 7. Lena Kåreland

  Kåreland, Helena ( Lena), född Alsin 1940, litteraturvetare, professor i litteraturvetenskaplig ämnesteori vid litteraturvetenskapliga institutionen och i svenskämnets didaktik vid institutionen för didaktik, Uppsala universitet.
 8. Waldemar Ruin

  Ruin, Waldemar, 1857–1938, finländsk filosof och pedagog, professor i pedagogik och didaktik vid Helsingfors universitet 1888–1926, universitetets rektor 1915–20.
 9. Mattias Fremling

  Fremling, Mattias, 1744–1820, filosof och pedagog, professor i filosofi i Lund från 1782.
 10. Krut

  Krut, Kritisk utbildningstidskrift, tidskrift utgiven 1977–2011 i syfte att vara ett forum för oberoende, kritiska diskussioner om pedagogik och politik.