1. Babij Jar

  Babij Jar, ravin i utkanten av Kiev, Ukraina, platsen för ett massmord på judar.
 2. trafik- och väganordning

  trafik- och väganordning, anordning som stadigvarande behövs för bruket av en väg eller gata, t.ex. trafikskyltar, diken, belysningsmaster och rastplatser.
 3. befästningskonst

  befästningskonst innebär att bygga anläggningar för strid, till exempel murar, jordvallar, torn och diken.
 4. bombering

  bombering, välvning av en plan vägbana med syfte att regnvattnet skall rinna undan ut mot diken eller rännstenar.
 5. rördike

  rördike, dike med nedgrävda rör, främst för avvattning eller avlopp.
 6. Eunomia

  Eunomia, i grekisk religion en av de tre horerna.
 7. kapitalintensiv

  kapitalintensiv, kallas en produktionsmetod om den i jämförelse med andra produktionsmetoder kräver relativt mycket realkapital i förhållande till arbete (och ev. andra produktionsfaktorer).
 8. befästning

  befästning är en anläggning som kan användas i strid, till exempel en mur, en jordvall, ett torn, en borg eller ett dike.
 9. avloppsdike

  avloppsdike, avlopp , floddike, utfallsdike, dike för huvudavvattning av ett område.
 10. Eirene

  Eirene, i grekisk religion fredens gudinna.