1. Vällan

  Vällan, sjö 3 km sydväst om Falun i Dalarna; 3 km 2.
 2. diko

  diko, ko som ger di åt sin egen kalv till skillnad från en amko som ger di åt flera kalvar.
 3. ha-ha

  ha-ha, aha, en nedsänkt och på avstånd dold avgränsning av en trädgårds- eller parkanläggning vars syfte är att förhindra tillträde för folk och boskap utan att fördenskull störa utsikten.
 4. teg

  teg, vanligen markområdet mellan två slutfåror vid tegplöjning eller mellan två tegdiken.
 5. skyttegrav

  skyttegrav är en enkel militär befästning som består av ett grävt dike där man kan skjuta på fienden och ändå vara skyddad.
 6. Justitia

  Justitia (latin Iustitia ’rätt’, ’rättfärdighet’), personifikation av rättvisan, ofta avbildad som en kvinna med ögonbindel (symboliserande opartiskhet), vågskålar (rättslig prövning) och svärd (exekutivmakt).

 7. endagsmossor

  endagsmossor, Ephemerum , släkte bladmossor med i Norden tre arter, vilka förekommer på naken jord vid stränder, i diken o.d. De är mycket små, och den utvuxna mossan är kortlivad; dess förstadium, det s.k. protonemat, är däremot långlivat.
 8. dämning

  dämning, vattenreglering där grund- eller ytvattnets nivå avsiktligt höjs t.ex. för sjöfart eller vattenkraftsändamål.
 9. släntskred

  släntskred, ytligt jordskred, t.ex. i väg­slänter, älvbrinkar eller fjällsluttningar.
 10. Bess Mensendieck

  Mensendieck, Bess, född Krönlein, 1862–1957, amerikansk gymnastikpedagog och läkare.