1. ranch

  ranch, boskapsfarm i Nordamerika och Centralamerika.
 2. arkeomagnetisk lokalisering

  arkeomagnetisk lokalisering, metod använd inom arkeologin för att lokalisera konstruktioner under markytan.
 3. separat system

  separat system, inom avloppstekniken avledning av dagvatten, t.ex. genom diken eller särskilda dagvattenledningar, så att det inte blandas med spillvatten.
 4. rörgravssprängning

  rörgravssprängning, typ av pallsprängning med liten bredd.
 5. Hagbard Handfaste

  Hagbard Handfaste, engelska Hägar the Horrible, amerikansk tecknad humorserie om en vikingahövding, lanserad 1973 av Dik Browne ( 1917–89) och nu övertagen av dennes son Christopher ( född 1952).
 6. vallgrav

  vallgrav är ett ganska brett dike som man gräver runt en borg eller fästning eller framför en stadsmur eller jordvall.
 7. horerna

  horerna, i grekisk myt personifikationer av den växande grödan, senare framför allt årstidernas gudinnor.
 8. enjambement

  enjambement, versbindning, innebär att två versrader binds ihop genom att en fras eller sats påbörjas i en versrad och direkt fortsätter på nästa rad: ”Molnen glida lätt som vita/svanar över himlens sjö” (Bo Bergman).
 9. ranunkelväxter

  ranunkelväxter, Ranunculaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med drygt 1 800 arter ett- till fleråriga örter och ett fåtal vedartade buskar eller lianer.
 10. torv

  torv, organogen (organisk) jordart, framför allt bildad av växtrester vilka finns kvar på den plats där växterna en gång levt.