1. distikon

  dis´tikon subst. ~et, distika el. ~, best. plur. ~en ORDLED: di-stik-on-et
  Svensk ordbok
 2. dispensera

  dispense´ra [-paŋs- el. -pens-] verb ~de ~t ORDLED: dis-pens-er-ar SUBST.: dispenserande, dispensering
  Svensk ordbok
 3. nedisa

  ne`disa verb ~de ~t el. ne`risa ~de ~t ORDLED: ned--is-ar, ner--is-ar SUBST.: nedisande, nedisning, nerisande, nerisning
  Svensk ordbok
 4. grådask

  grå`dask subst. ~et ORDLED: grå--dask-et
  Svensk ordbok
 5. paradisisk

  paradisisk [-di´- el. pa`-] adj. ~t ORDLED: para-dis-isk
  Svensk ordbok
 6. diod

  diod [-å´d el. -o´d] subst. ~en ~er ORDLED: di-od-en
  Svensk ordbok
 7. disträ

  disträ´ adj., neutr. undviks ORDLED: dis-trä
  Svensk ordbok
 8. disparat

  dispara´t adj., neutr. ~ ORDLED: dis-par-at
  Svensk ordbok
 9. dissenter

  dissen´ter subst. ~n, plur. ~ el. ~s ORDLED: dis-sent-ern
  Svensk ordbok
 10. dispersion

  dispersion [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: dis-pers-ion-en
  Svensk ordbok