1. dissonans

  dissonans är två eller flera toner som klingar samtidigt på ett sätt som uppfattas som att det låter illa.
 2. dissonansteori

  dissonansteori, teori framlagd av den amerikanska psykologen Leon Festinger för att förklara förändringar av attityder och handlingsmönster.
 3. dissociation

  dissociation i psykiatrin dels förhållandet att en persons upplevelse av sin identitet är förändrad eller upphävd, dels en massiv bortträngning som leder till en sådan identitetsstörning.
 4. dissousgas

  dissousgas (av franska dissous ’upplöst’, av dissoudre ’upplösa’), acetylengas löst i aceton; se acetylen.
 5. dissektion

  dissektion, sjuklig process där blod tränger sig in i vävnad, oftast i en artärvägg där en bristning (artärdissektion) i innersta skiktet (intiman) gjort det möjligt för blod att komma in i kärlväggens mellersta vägg (median).
 6. dissociationssyndrom

  dissociationssyndrom, störning av medvetenheten som uppkommit genom dissociation.
 7. dissymmetrisk förening

  dissymmetrisk förening, inom stereokemin benämning på en molekyl som saknar alla symmetrielement utom en alternerande symmetriaxel.
 8. dissipativa strukturer

  dissipativa strukturer (jämför dissipation), en av Ilya Prigogine införd benämning på strukturer eller förlopp som inte befinner sig i termodynamisk jämvikt.
 9. Dissertation Abstracts International

  Dissertation Abstracts International, Ann Arbor, Michigan, referatpublikation som förtecknar utgivna doktorsavhandlingar.
 10. disseminerad intravasal koagulation

  disseminerad intravasal koagulation, DIK, utspridd koagulation i blodkärlen.