1. dråp

  dråp, brott mot liv och hälsa som enligt brottsbalken innebär uppsåtligt dödande, dvs. mord, i de fall då detta är att anse som mindre grovt eller med hänsyn till de omständigheter som föranlett gärningen.
 2. dråp

  dråp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: dråp-et
  Svensk ordbok
 3. dråpare

  drå`pare subst. ~n äv. dråparn, plur. ~, best. plur. dråparna ORDLED: dråp-ar-en
  Svensk ordbok
 4. dråplig

  drå`plig adj. ~t ORDLED: dråp-lig
  Svensk ordbok
 5. dråpslag

  drå`pslag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: dråp--slag-et
  Svensk ordbok
 6. våldsbrott

  våldsbrott, gemensam benämning på brott som innefattar fysiskt våld eller hot om våld mot person, t.ex. mord, dråp, misshandel och våldtäkt.
 7. Tor

  Tor, en av de främsta gudarna i fornnordisk religion, rättfram och slagfärdig till skillnad mot Odens mer komplexa och mångtydiga karaktär.

 8. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 9. fredlös

  fredlös, fågelfri, biltog, i äldre tid den person som på grund av begånget brott, oftast dråp, var utstött från rättssamhället och såsom sådan rättslös.
 10. Engelbrektsupproret

  Engelbrektsupproret, Engelbrektsfejden, det uppror under Engelbrekt Engelbrektssons ledning som bröt ut i juni 1434 mot unionskungen Erik av Pommern.