1. medelbar besittning

  medelbar besittning, juridisk term för den möjlighet som någon, utan att själv ha viss egendom i sin besittning, kan ha att förfoga över egendomen genom instruktioner till den som innehar den, t.ex. en nyttjanderättshavare eller lagerhållare.
 2. separationsrätt

  separationsrätt, rätt för en ägare till egendom som finns i annans besittning att ta undan egendomen för att skydda den mot anspråk från besittarens fordringsägare vid konkurs eller utmätning.
 3. köp

  köp, avtal varigenom fast eller lös egendom överlåts mot betalning, köpeskilling.
 4. begränsad rätt

  begränsad rätt, en rätt som annan än ägaren har till egendom, t.ex. panträtt, hyresrätt eller servitut.
 5. nationalisering

  nationalisering, förstatligande , att privat egendom övertas av staten eller av samhället.
 6. äktenskapsförord

  äktenskapsförord, enligt äktenskapsbalken (ÄktB) ett avtal mellan makar eller blivande makar varigenom det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller en make ska vara dennes enskilda egendom som inte omfattas av den andre makens giftorätt.
 7. sakförskingring

  sakförskingring, trolöshetsbrott som begås av den som fått egendom i besittning för annan med utgivningsskyldighet.
 8. hemföljd

  hemföljd, ursprungligen den egendom som föräldrarna gav till sin dotter då hon skulle ingå äktenskap.
 9. kvarstad

  kvarstad, inom juridiken en säkerhetsåtgärd där någon som är misstänkt för brott eller en person som är skyldig någon pengar tillfälligt fråntas rätten att förfoga över eller fråntas besittningen till egendom som tillhör honom: egendomen beläggs med kvarstad.
 10. Statens krigsskadenämnd

  Statens krigsskadenämnd, KSN, av regeringen utsedd nämnd med uppgift pröva och utbetala ersättning enligt lag för krigsskada på egendom.