1. förmögenhetsrätt

  förmögenhetsrätt, den del av rättsordningen som avser rätten till egendom samt reglerna för nyttjande och omsättning av olika slag av egendom.
 2. realisation

  realisation, juridisk term som avser försäljning av utmätt egendom som ställts som säkerhet för t.ex. en fordran, dvs. omvandling av egendom i reda pengar.
 3. skogvaktare

  skogvaktare, tidigare examenstitel vid skogsskola 1860–1970; även äldre tjänstetitel vid skogliga myndigheter, skogsföretag och större egendomar med tillsyns-, bevaknings- eller arbetsledningsuppgifter.
 4. lensbaron

  lensbaron, dansk adlig titel, ursprungligen använd av adliga godsägare vars egendomar 1671 taxerades till minst 1 000 tunnor hartkorn; titeln förs ännu av vissa ätters huvudmän.

 5. realisera

  realisera, förverkliga, genomföra; avyttring av egendom, omvandling av egendom till reda pengar, t.ex. fast egendom eller värdepapper.
 6. köp

  köp, avtal varigenom fast eller lös egendom överlåts mot betalning, köpeskilling.
 7. begränsad rätt

  begränsad rätt, en rätt som annan än ägaren har till egendom, t.ex. panträtt, hyresrätt eller servitut.
 8. nationalisering

  nationalisering, förstatligande , att privat egendom övertas av staten eller av samhället.
 9. sakförskingring

  sakförskingring, trolöshetsbrott som begås av den som fått egendom i besittning för annan med utgivningsskyldighet.
 10. parioption

  parioption, option vars lösenpris överensstämmer med den underliggande egendomens aktuella värde.