1. pertinensformel

  pertinensformel (ytterst av latin pertineo ’höra till’), en uppräkning i äldre överlåtelsehandlingar av en viss egendoms tillhörigheter, så detaljerat utformad att den nye ägaren inte skulle riskera att gå miste om någon rättighet som hörde till egendomen, vare sig inom eller utom hägnaden, på land eller i vatten.
 2. fri förfoganderätt

  fri förfoganderätt, dispositionsrätten över egendom som ärvts av en efterlevande make med företräde framför barn eller arvingar i andra arvsklassen.
 3. lös sak

  lös sak, lösöre, föremål som utgör lös egendom.
 4. självtäkt

  självtäkt, tillgreppsbrott som innebär att någon olovligen tar sig rätt genom att ta tillbaka sin egendom, t.ex. återtar en stulen sak.
 5. Russell Kirk

  Kirk, Russell, 1918–94, amerikansk politisk tänkare, författare och kritiker.
 6. livegenskap

  livegenskap, historisk term för bonde­klassens ofrihet i förhållande till godsägarna på många håll i Europa under medeltiden och närmast följande århundraden.

 7. italienska viner

  italienska viner. Italien har ett bredare spektrum av vintyper än något annat land.

 8. domstolsärenden

  domstolsärenden, ärenden som är hänförliga till den s.k. frivilliga rättsvården och som handläggs av de allmänna domstolarna, t.ex. inskrivningsärenden avseende fast egendom, bouppteckningar och förmyndarskapsärenden.
 9. starkströmsanläggning

  starkströmsanläggning, inom elektrotekniken en anläggning för starkström, dvs. elektrisk ström med sådan spänning, strömstyrka eller frekvens att den kan vara farlig för person eller egendom.
 10. realisationsvinst

  realisationsvinst, reavinst, kapitalvinst, vinst som uppkommer vid avyttring av egendom som stigit i värde efter förvärvet, t.ex. värdepapper eller fastighet.