1. upplåtelse

  upp`låtelse subst. ~n ~r ORDLED: upp--låt-els-en
  Svensk ordbok
 2. förmögenhetsbrott

  förmö`genhetsbrott subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-mögen-hets--brott-et
  Svensk ordbok
 3. oförytterlig

  o`förytterlig adj. ~t ORDLED: o--för-ytter-lig
  Svensk ordbok
 4. universalarvinge

  universa`larvinge subst. ~n universalarvingar ORDLED: uni-vers-al--arv-ing-en
  Svensk ordbok
 5. svengelska

  sveng´elska subst. ~n ORDLED: svengel-skan
  Svensk ordbok
 6. realisationsvinst

  realisationsvinst [-ʃo`ns-] subst. ~en ~er ORDLED: re-al-is-at-ions--vinst-en
  Svensk ordbok
 7. egenhet

  e`genhet subst. ~en ~er ORDLED: egen-het-en
  Svensk ordbok
 8. jordabalk

  jo`rdabalk subst. ~en ~ar ORDLED: jorda--balk-en
  Svensk ordbok
 9. brandstod

  bran`dstod subst. ~en ORDLED: brand--stod-en
  Svensk ordbok
 10. arvegods

  ar`vegods subst. ~et ORDLED: arve--gods-et
  Svensk ordbok