1. ekonomisk förening

  ekonomisk förening, en form av förening som karakteriseras av att den bedriver ekonomisk verksamhet till främjande av sina medlemmars ekonomiska intressen.
 2. ekonomisk planering

  ekonomisk planering, den process varigenom man i ett läge med begränsade resurser och osäkerhet bereder och beslutar om de principer och kvantitativa riktmärken som ska ligga till grund för ett framtida handlande.
 3. ekonomisk omöjlighet

  ekonomisk omöjlighet, ekonomisk force majeure, ekonomisk oförutsedd händelse.
 4. ekonomisk geologi

  ekonomisk geologi, sammanfattande benämning på läran om de geologiska material som kan utnyttjas med ekonomisk vinning.
 5. ekonomisk zon

  ekonomisk zon, folkrättslig zon på havet, utanför en stats territorialhav, inom vilken kuststaten har suverän rätt över naturresurserna, bl.a. när det gäller deras utnyttjande och skyddet för miljön.
 6. Ekonomisk Tidskrift

  Ekonomisk Tidskrift, nationalekonomisk tidskrift, grundad 1899 av David Davidson.
 7. ekonomisk historia

  ekonomisk historia, studiet av ekonomisk förändring eller stagnation i förfluten tid.
 8. ekonomisk analys

  ekonomisk analys, studiet av ekonomiska problem och av metoder att studera dessa, förekommer främst inom nationalekonomi och företagsekonomi.
 9. ekonomisk politik

  ekonomisk politik, sammanfattande benämning på åtgärder från i första hand statens sida inriktade på att påverka förhållanden i ekonomin.
 10. ekonomie doktor

  ekonomie doktor, ekon.dr, examenstitel för person som genomgått fullständig (minst fyra år) ekonomisk forskarutbildning.