1. ekonomiska sanktioner

  ekonomiska sanktioner, handelsembargon, bojkotter, en stats eller internationell organisations avbrytande av ekonomiska förbindelser med annan stat för att uppnå politiska mål eller upprätthålla regler.
 2. ekonomiskt system

  ekonomiskt system, det nätverk av institutioner och regler (skrivna och oskrivna) som man använder för att inom en organisation (i vid mening) samordna knappa resurser.
 3. ekonomisk utjämning

  ekonomisk utjämning, strävan att utjämna ekonomiska skillnader mellan människor.
 4. ekonomisk dubbelbeskattning

  ekonomisk dubbelbeskattning, se dubbelbeskattning.
 5. ekonomisk linje

  ekonomisk linje, tidigare treårig studieväg i gymnasieskolan.
 6. ekonomisk geografi

  ekonomisk geografi, det vetenskapliga studiet av människans hushållning med jordens resurser.
 7. ekonomisk bas

  ekonomisk bas, term använd inom marxistisk teori, dock mindre vanlig än enbart bas (se bas 6; jämför marxism).
 8. ekonomiskt försvar

  ekonomiskt försvar, tidigare en sammanfattande benämning på åtgärder som syftade till att säkerställa produktion och försörjning under kris- och krigsförhållanden.
 9. ekonomisk antropologi

  ekonomisk antropologi, den gren av kultur- och socialantropologin som studerar dels hur människor i olika kulturer får sin försörjning genom naturen, dels den sociala organisationen av utbytet av varor och tjänster.
 10. ekonomie magister

  ekonomie magister, ekon.mag. , person som avlagt handelslärarexamen under perioden 1932–44.