1. föredrag

  fö`redrag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: före--drag-et
  Svensk ordbok
 2. stimulera

  stimule´ra verb ~de ~t ORDLED: stimul-er-ar SUBST.: stimulerande, stimulering; stimulans
  Svensk ordbok
 3. fråga

  2frå`ga verb ~de ~t ORDLED: fråg-ar SUBST.: frågande; 1fråga
  Svensk ordbok
 4. motivera

  motive´ra verb ~de ~t ORDLED: mot-iv-er-ar SUBST.: motiverande, motivering; motivation (till 2)
  Svensk ordbok
 5. just

  2just el. juste [ʃys´t] adj., neutr. ~, best. f. och plur. justa [ʃys`ta]
  Svensk ordbok
 6. berömma

  berömm´a verb berömde berömt, pres. berömmer ORDLED: be-römm-er SUBST.: berömmande; beröm
  Svensk ordbok
 7. absorbera

  absorbe´ra verb ~de ~t ORDLED: ab-sorb-er-ar SUBST.: absorberande, absorbering; absorption
  Svensk ordbok
 8. nära

  1nä`ra adv., komp. närmare el. närmre, superl. närmast el. närmst
  Svensk ordbok
 9. skola

  1sko`la subst. ~n skolor ORDLED: skol-an
  Svensk ordbok
 10. penna

  penn`a subst. ~n pennor ORDLED: penn-an
  Svensk ordbok