1. mantra

  mantra, helig vers, formel, ord eller stavelse i hinduism och buddhism.
 2. ordförråd

  ordförråd, det förråd av olika ord som ingår i ett språk eller som behärskas av en enskild språkbrukare.
 3. individualisering

  individualisering betecknar inom undervisningen anpassning av lärokurser och timplaner till den enskilde elevens förutsättningar, behov och intressen.
 4. lärjunge

  lärjunge, äldre ord för elev; i speciell betydelse den som följer en mästare och tillägnar sig dennes lära, levnadsmönster, andliga insikter etc.
 5. Helen Keller

  Keller, Helen Adams, 1880–1968, amerikansk författare och föreläsare.
 6. Milgramexperiment

  Milgramexperiment, socialpsykologiska experiment kring lydnad och underkastelse.
 7. analfabetism

  analfabetism, oförmåga att läsa och skriva.
 8. värdegrund

  värdegrund, de grundläggande värderingar som formar en individs normer och handlingar.

 9. elevator

  eleva`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: e-lev-at-or-er
  Svensk ordbok
 10. elevvård

  ele`vvård subst. ~en ORDLED: e-lev--vård-en
  Svensk ordbok