1. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 2. miljö

  miljö, omgivning, omgivande förhållanden.
 3. solenergi

  solenergi, energi som ytterst härrör från kärnprocesser i solens inre och som når oss i form av solstrålning, solstrålningsenergi.
 4. naturgas

  naturgas, fossilgas, äldre benämning jordgas, blandning av huvudsakligen brännbara, icke-vulkaniska gaser, främst kolväten, som förekommer i jordskorpan.
 5. dieselolja

  dieselolja, diesel, bränsle som används i dieselmotorer och består av en kolväteblandning.

 6. IPCC

  IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, samarbete om klimatfrågor mellan FN-organen UNEP och WMO, etablerat 1988 på initiativ från FN:s generalförsamling.
 7. Turkiet

  Turkiet, stat i Mellanöstern.

 8. Portugal

  Portugal, stat i sydvästra Europa.

 9. Bosnien och Hercegovina

  Bosnien och Hercegovina, Bosnien–Hercegovina, ofta benämnt enbart Bosnien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 10. kol

  kol, brännbar, lagrad bergart som huvudsakligen består av mer eller mindre omvandlade växtrester samt en mindre andel oorganiskt material (organogen bergart).