1. magsäcksruptur

  magsäcksruptur, magsäcksbristning , åkomma hos häst, som beror på att hästar inte kan kräkas ens vid överfyllnad av magsäcken.
 2. social kompetens

  social kompetens, förmåga att umgås och kommunicera med människor i ens omgivning på ett sätt som befrämjar den sociala samvaron.
 3. ledart

  ledart, art som helt eller nästan helt är inskränkt till ett visst växtsamhälle.
 4. entitet

  entitet, en i filosofin sedan medeltiden använd term för någonting över huvud taget; den mest generella av alla filosofiska termer (”varje entitet är identisk med sig själv”, ”ingen entitet kan både ha och sakna en viss egenskap”).
 5. conubium

  conubium, connubium, i det antika Rom rätten att ingå äktenskap.
 6. råntvång

  råntvång, att någon tvingas företa en rättshandling genom tvång i form av ”våld å person eller genom hot, som innebär trängande fara”.
 7. nödvärn

  nödvärn betyder att man gör en brottslig handling för att skydda någon eller något och därför inte blir straffad för den handlingen.
 8. innehåll

  innehåll, inom dikt och bildkonst ett begrepp som korresponderar med begreppet form.
 9. kontemplation

  kontemplation är en sorts bön utan ord i ens inre.
 10. vendozoer

  vendozoer, vendobionter, utdöda, upp till halvmeterstora organismer av omtvistat ursprung som levde i yngre vendium (för 590–570 miljoner år sedan).