1. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 2. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.

 3. vetenskap

  vetenskap, organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område.
 4. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 5. populism

  populism, rörelse eller ideologi som vädjar till ”folket” som grupp oberoende av någon social klass.

 6. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 7. stämplingsteori

  stämplingsteori, socialpsykologisk teori som behandlar sambandet mellan avvikande beteende och det omgivande samhällets reaktion.
 8. socialpsykologi

  socialpsykologi, gren inom beteendevetenskaperna som studerar hur det sociala samspelet mellan individer fungerar och påverkar de inblandade.

 9. institution

  institution, inom samhällsvetenskapen benämning på de normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till bestående eller återkommande beteendemönster.
 10. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.