1. garbage collection

  garbage collection (engelska, ’skräpsamling’), i databehandlingssammanhang en process vid dynamisk minnesanvändning där tidigare utnyttjade minnesceller, som ej längre kan nås från det exekverande programmet, automatiskt identifieras och anges vara tillgängliga för återanvändning.
 2. korutin

  korutin, i datavetenskapliga sammanhang ett programelement som utgör en generalisering av subrutin/procedur inom programmeringsteknik.
 3. exekvering

  exekvering, i datorsammanhang den process då ett datorprogram (eller en del av ett sådant) utförs av datorn.
 4. evighetsslinga

  evighetsslinga, engelska eternal loop, i datorsammanhang ett programavsnitt som kommer att exekveras ”för evigt”.
 5. UML

  UML, förkortning för Unified Modeling Language, programspråk inom datorvärlden för beskrivning av modeller, med användning främst inom programvaruutveckling.
 6. Java

  Java, objektorienterat programspråk, utvecklat av datortillverkaren Sun Microsystems Inc.
 7. GSM

  GSM, engelska global system for mobile communications, digitalt mobiltelefonsystem ursprungligen tänkt för användning enbart i Europa men som i dag används i de flesta länder i världen.
 8. Petri-nät

  Petri-nät (efter den tyske datalogen C.A. Petri, född 1926), matematisk modell för parallella beräkningar.
 9. semantik

  semantik, studiet av språkliga uttrycks betydelse eller mening.
 10. demon

  demon, bakgrundsprogram i operativsystem som arbetar utan styrning från användaren.