1. medellivslängd

  medellivslängd, förväntad livslängd , den genomsnittliga livslängden för nyfödda, beräknad enligt livslängdstabell.

 2. harka

  harka, fiskeredskap av ljustertyp för fångst av ål.
 3. antropocen

  antropocen, människans tidsålder, föreslagen geologisk epok vanligen avseende tidsperioden efter cirka 1800, under vilken människan har utgjort en betydande faktor i förändringen av jordens geologi, klimat och ekosystem.

 4. kvantfysik

  kvantfysik, gren av fysiken som började utvecklas omkring sekelskiftet 1900 och som beskriver atomära och subatomära system – även kallade mikrokosmos (jämför atom, atomkärna).
 5. könsroll

  könsroll kallas de roller som är kopplade till människors sociala kön.
 6. Jehovas vittnen

  Jehovas vittnen, egentligen Jehovas vittnen – Bibelsällskapet Vakttornet, internationell religiös rörelse med amerikansk bakgrund.
 7. kris

  kris, psykologisk kris, svår situation, reaktionen på en livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att hen ska kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt lidande.
 8. synergieffekt

  synergieffekt, inom ekonomi ofta förekommande term för samordningsfördel som kan uppnås mellan olika företag eller verksamhetsgrenar avseende inköp, tillverkning, marknadsföring m.m. genom bättre utnyttjande av t.ex. kompetens, FoU-insatser, kapital eller arbetstid.
 9. Mendels lagar

  Mendels lagar, de regler för nedärvningen som Mendel år 1865 formulerade från sina korsningsexperiment med ärter (se genetik) och som kom att bilda grunden för den tidiga ärftlighetsforskningen.
 10. korsningsschema

  korsningsschema, grafisk metod för att beräkna förväntad fördelning av olika genuppsättningar ( genotyper) och egenskaper ( fenotyper) hos avkomman vid korsning av två individer.