1. S-fas

  S-fas, syntesfas , stadium hos celler då nybildning av DNA (replikation) äger rum.
 2. Hiroshima

  Hiroshima, hamn- och industristad i Japan vid Inlandshavet på ön Honshus sydvästra kust, 1,2 miljoner invånare (2014).

 3. kolonialism

  kolonialism, erövring, kontroll och exploatering av områden utanför kolonisatörens primära territorium.
 4. cellcykel

  cellcykel, celldelningscykel, process genom vilken eukaryota celler (alla celler utom bakterier och arkéer) omväxlande växer i storlek och delar sig i två.

 5. Venus

  Venus, symbol ♀, solsystemets näst innersta planet.
 6. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 7. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 8. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 9. kvinnorörelse

  kvinnorörelse, frivillig samverkan i syfte att upphäva kvinnors underordnade samhällsställning.
 10. empati

  empati, förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor.