1. faste.

  faste. Enligt äldre svensk rätt krävdes medverkan av ett antal fastar för att vissa rättshandlingar skulle få laga kraft.
 2. fastvolym

  fastvolym, inom skogsbruket benämning på virkes eller trädstams kompaktvolym.
 3. fastighetsindelning

  fastighetsindelning, landets indelning i fastigheter.
 4. fastighetsforum

  fastighetsforum,, den domstol som är behörig att handlägga mål med anknytning till fast egendom, t.ex. ägande- eller nyttjanderättstvister.
 5. fastighetstillbehör

  fastighetstillbehör, föremål som ingår i den juridiska enhet en fastighet utgör.
 6. fasta priser

  fasta priser, inom nationalekonomin att penningvärdet hålls konstant vid beräkningar och jämförelser av ekonomiska förhållanden vid olika tidpunkter.
 7. fastighetsreglering

  fastighetsreglering används vid ombildning av fastigheter.
 8. fastighetsbeteckning

  fastighetsbeteckning, den beteckning en fastighet har fått av fastighetsregistermyndigheten.
 9. fastighetsskatt

  fastighetsskatt, skatt som utgick på innehav av fastighet.
 10. fastprisklausul

  fastprisklausul, avtalsvillkor som innebär att priset ska vara fast under avtalstiden.