1. fastighetspant

  fastighetspant, beteckning för förhållandet att en fastighet är lämnad som säkerhet för ett lån genom pantbrev.
 2. fastighetsrätt

  fastighetsrätt,del av juridiken som omfattar rättsreglerna om fast egendom.
 3. fastighetsrenting

  fastighetsrenting, metod att frigöra kapital som ligger bundet i fastighet.
 4. fastighetsbildningsmyndighet

  fastighetsbildningsmyndighet handlägger förrättningar genom vilka fastigheter ombildas eller nybildas, liksom förrättningar som innebär att anläggningar inrättas som är gemensamma för flera fastigheter.
 5. fastighetsbildning

  fastighetsbildning, åtgärd genom vilken man kan ändra eller bilda nya fastigheter.
 6. fastighetstaxering

  fastighetstaxering, allmän fastighetstaxering, indelning och värdering av fastigheter för taxeringssändamål.
 7. fastighetsregistret

  fastighetsregistret, ett för hela landet upprättat register där alla fastigheter och samfälligheter finns upptagna.
 8. fastevärde

  fastevärde, analysresultatet för ett prov, t.ex. blodprov, taget efter en viss tids fasta.
 9. fastighetsköp

  fastighetsköp, transaktion genom vilken ägaren överlåter sin fastighet.
 10. fastetiden

  fastetiden, fastan, den tid i kyrkoåret som föregår påsken.