1. fekal

  fekal, avseende exkrementer.
 2. fekalsten

  fekalsten, ansamling av intorkad och hård avföring av varierande storlek.
 3. fekalier

  fekalier (jämför fekal), detsamma som exkrementer.
 4. fekala koliformer

  fekala koliformer, annat namn på termostabila koliforma bakterier.
 5. fekalom

  fekalom (nylat. fecaloma, av latin faeces ’avföring’), tumörliknande ansamling av intorkad avföring i ändtarmen.
 6. smitta

  smitta, spridning av ett smittämne från en individ till en annan.

 7. vårdrelaterade infektioner

  vårdrelaterade infektioner, nosokomiala infektioner, samlingsbenämning på infektioner som uppstår i anslutning till undersökning, omvårdnad eller behandling inom sjukvård eller tandvård samt vid vård och omvårdnad inom särskilda boendeformer eller i egen bostad.
 8. koliforma bakterier

  koliforma bakterier, koliformer, alla aeroba och fakultativt anaeroba, gramnegativa, icke sporbildande, stavformiga bakterier som förjäser laktos med gasbildning inom 48 timmar vid 37 °C.
 9. mikrobiologisk kvalitet

  mikrobiologisk kvalitet, inom livsmedelstekniken benämning på ett livsmedels egenskaper med avseende på dess tjänlighet ur mikrobiell synvinkel.