1. förlägga

  förlägg´a verb förlade förlagt, pres. förlägger ORDLED: för-lägg-er SUBST.: förläggande, förläggning (till 1)
  Svensk ordbok
 2. tvätta

  tvätt`a verb ~de ~t ORDLED: tvätt-ar SUBST.: tvättande, tvättning; tvätt
  Svensk ordbok
 3. fråga

  1frå`ga subst. ~n frågor ORDLED: fråg-an
  Svensk ordbok
 4. reda

  1re`da subst. ~n ORDLED: red-an
  Svensk ordbok
 5. ihop

  iho´p adv. ORDLED: i--hop
  Svensk ordbok
 6. trygg

  trygg adj. ~t
  Svensk ordbok
 7. bomma

  bomm`a verb ~de ~t ORDLED: bomm-ar SUBST.: bommande, bomning (till 1 och 3)
  Svensk ordbok
 8. människa

  människa [män`iʃa] subst. ~n människor vard. ibl. mänska [män`ʃa] ~n mänskor ORDLED: männ-isk-an, mänsk-an
  Svensk ordbok
 9. bock

  bock [båk´] subst. ~en ~ar ORDLED: bock-en
  Svensk ordbok
 10. en

  1en´ räkn., neutr. ett
  Svensk ordbok