1. formalisering

  formalisering, process varigenom formen hos något blir helt specificerad; även resultatet av en sådan process.
 2. differentialalgebra

  differentialalgebra, teori som behandlar differentialekvationer med polynomkoefficienter, och speciellt undersöker när dessa kan lösas explicit ur en rent algebraisk synvinkel.
 3. Peter Naur

  Naur, Peter, 1928–2016, dansk datavetare, från 1969 professor i datalogi vid Köpenhamns universitet.
 4. icke-standardanalys

  icke-standardanalys, område av matematiken introducerat 1960, bl.a. för att ge en konsistent framställning av integral- och differentialkalkylen med användande av de s.k. hyperreella talen, dvs. såväl oändligt stora tal som infinitesimaler.
 5. typteori

  typteori, teori inom logik och matematisk grundvalsforskning som opererar med olika typer (se typ).
 6. Kongo

  Kongo, Kongo (Kinshasa), stat i Centralafrika.

 7. seriell musik

  seriell musik, musik där tidsvärden, tonföljder, samklanger, spelsätt, klangfärg etc. genom ett pseudomatematiskt synsätt betraktas som olika fristående parametrar, vilka var och en styrs av en eller flera på förhand fastställda ordningsföljder (serier).
 8. IS–LM-modellen

  IS–LM-modellen, makroekonomisk modell för analys av hur nationalinkomst, sysselsättning och ränta påverkas av olika störningar.
 9. semantik

  semantik, studiet av språkliga uttrycks betydelse eller mening.
 10. informatik

  informatik, (engelska informatics; (för etymologi se information), vetenskapligt område som studerar användningen av informationsteknik och av hur sådan teknik bör utformas och tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.