1. fulleren

  fulleren, trivialnamn för modifikationer av kol med polyederstruktur.
 2. full sysselsättning

  full sysselsättning, situation där arbetslösheten i huvudsak består av friktionsarbetslöshet och strukturarbetslöshet av ”normal” omfattning.
 3. fullmakt

  fullmakt, skriftlig handling eller meddelande varigenom en person, fullmäktigen, ges rätt att företräda annan, fullmaktsgivaren (även kallad huvudman), för att ingå avtal, ta emot betalning eller vidta andra dispositioner.
 4. fullständig förvandling

  fullständig förvandling är när insekter utvecklas genom att vara först ägg, sedan larv, sedan puppa och till slut fullvuxen insekt.
 5. fullmåne

  fullmåne, den månfas då solen belyser hela den mot jorden vända sidan av månen.
 6. fullblod

  fullblod är ett namn på hästraser som är varmblod och inte har blandats med andra raser.
 7. fullgörelsetalan

  fullgörelsetalan, framställning till domstol där käranden yrkar att domstolen genom en fullgörelsedom ålägger svaranden att fullgöra en bestämd prestation.
 8. fullkornsbröd

  fullkornsbröd, bröd av vete eller råg där minst 2/3 av spannmålsbasen är fullkornsmjöl.
 9. fullmäktige

  fullmäktige, de folkvalda församlingar, kommunfullmäktige och regionfullmäktige som utses genom allmänna val till kommuner och regioner samt för kyrkofullmäktige vid val av medlemmar i Svenska kyrkan.

 10. fullkomligt tal

  fullkomligt tal, tal som är summan av sina (positiva) divisorer, t.ex. 6=1+2+3.