1. ratihabition

  ratihabition, term inom fullmaktsrätten för det fall att en person företar en rättshandling för annans räkning utan fullmakt, eller rättshandlingen företas av en omyndig, och godkännande därefter sker av huvudmannen respektive förmyndaren.
 2. rättegångsfullmakt

  rättegångsfullmakt, fullmakt som part i en rättegång utfärdar för sitt ombud och som innebär att ombudet har rätt att föra partens talan i målet.
 3. Vespasianus

  Vespasianus ( Titus Flavius Vespasianus), född i november 9 e.Kr., död 24 juni 79 e.Kr., romersk kejsare från 69, grundare av den flaviska dynastin.
 4. sakralt kungadöme

  sakralt kungadöme, en institution där kungen anses stå i speciell förbindelse med gudavärlden och regera med gudomlig fullmakt; han utför bestämda kultiska handlingar för att främja statens välfärd.
 5. Fortifikationen

  Fortifikationen, en tidigare organisation med uppgift att bl.a. uppföra, vidmakthålla och förstärka rikets fästningar.
 6. survivans

  survivans, äldre förvaltningsterm.
 7. ackreditering

  ackreditering, bemyndigande, inom diplomatin den procedur då en ambassadör från en sändande stat överlämnar sin fullmakt, kreditivbrev, till den mottagande statens statschef.
 8. gruvfogde

  gruvfogde, i äldre tid förman som bergsmännen utsåg att leda arbetet i en gruva.
 9. ordinarie tjänst

  ordinarie tjänst, äldre statlig tjänstetyp som gav tjänstens innehavare starkt anställningsskydd, särskilt då tillsättning skett med fullmakt eller genom konstitutorial.
 10. ställningsfullmakt

  ställningsfullmakt, juridisk term för den möjlighet som en person har att på grund av sin ställning (t.ex. befattning i ett företag) ålägga en annan (huvudmannen) att ingå avtal med en tredje man.