1. integration

  integration, integrering, matematisk term, se integralkalkyl och integrationsteori.

 2. situationsetik

  situationsetik, uppfattningen att ett moraliskt omdöme aldrig kan sträcka sig utöver den konkreta enskilda situation i vilket det fälls.
 3. särbeskattning

  särbeskattning, inkomstskatterättslig term som anger att en person beskattas för sig utan hänsyn till någon annan persons inkomstförhållanden.
 4. kapillärkraft

  kapillärkraft, kapillaritet, hårrörskraft, kapillärverkan, fenomen som innebär att en vätska antingen stiger upp eller pressas ner i smala rör (kapillärer) eller porösa material, där dessa sticker ner i vätskan.
 5. bränsle

  bränsle, ämne eller material med kemiskt eller på annat sätt bunden energi.
 6. psykisk störning

  psykisk störning, tillstånd av psykisk ohälsa som drabbar personligheten, känslolivet och kognitionen (hjärnans förmåga att tänka och korrekt tolka sinnesintryck) och som orsakar lidande och funktionsnedsättning.
 7. resistensutveckling

  resistensutveckling, utveckling av motståndskraft mot bekämpningsmedel.

 8. fullständiga

  full`ständiga verb ~de ~t ORDLED: full--ständ-ig-ar SUBST.: fullständigande
  Svensk ordbok
 9. fullständighet

  full`ständighet subst. ~en ORDLED: full--ständ-ig-het-en
  Svensk ordbok
 10. ordbok

  ordbok är en bok (eller numera ofta en databas) som talar om vad ord betyder och hur de uttalas, böjs och används.