1. fundamental partikel

  fundamental partikel,  detsamma som elementarpartikel.

 2. fundamental

  fundamenta´l adj. ~t ORDLED: funda-ment-al
  Svensk ordbok
 3. kopplingskonstant

  kopplingskonstant, kopplingsfaktor , inom elementarpartikelfysik och kvantfältteori ett uttryck för styrkan av krafterna (växelverkan) mellan olika partiklar och fält.
 4. elektromagnetisk kraft

  elektromagnetisk kraft, en av de fundamentala naturkrafterna, se elektromagnetisk växelverkan.
 5. nedkvark

  nedkvark, en av de fundamentala byggstenarna i de starkt växelverkande elementarpartiklarna.
 6. steroider

  steroider, grupp kemiska ämnen av stor biologisk och medicinsk betydelse vilkas grundstruktur är ringsystemet gonan.

 7. klimat

  klimat, de meteorologiska elementens statistiska egenskaper, såsom medelvärden, standardavvikelser, högsta och lägsta uppmätta värden m.m.
 8. kraft

  kraft är en påverkan som kan förändra ett föremåls hastighet eller form.

 9. kritisk

  kritisk (för etymologi, se kritik), som innebär eller har att göra med kritik; avgörande, krisartad, som medför plötsliga och fundamentala förändringar.
 10. fundamentalkonstant

  fundamentalkonstant, universalkonstant, konstant som representerar en fysikalisk storhet eller en kombination av sådana storheter som är universell, dvs. densamma i hela vårt universum och av grundläggande karaktär.