1. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 2. programspråk

  programspråk, programmeringsspråk, språk använt för att uttrycka beräkningar som skall utföras av en dator.
 3. metadon

  metadon, syntetisk opioid med bland annat smärtstillande och andningsdämpande effekt.

 4. flyttning

  flyttning, migration, djurpopulationers förflyttning från ett geografiskt område till ett annat.
 5. Lissabonfördraget

  Lissabonfördraget, avtal om ändring av Unionsfördraget (Maastrichtfördraget, 1993) och fördraget om Europeiska Gemenskapen ( Romfördraget, 1958), undertecknat 13 december 2007 av stats- och regeringschefer från Europeiska unionens 27 medlemsländer.
 6. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.

 7. örlogsfartyg

  örlogsfartyg, krigsfartyg, örlogsman, fartyg konstruerat för militära ändamål och ingående i en stats väpnade styrkor.
 8. management

  management, anglosaxiskt begrepp som i Sverige används dels i betydelsen företagsledning, dels som ett allmänt begrepp för ledning, skötsel och styrning av en verksamhet.
 9. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 10. gotik

  gotik, dels en stil i västeuropeisk konst och arkitektur, dels en period under vilken denna stil var förhärskande.