1. gen

  gen, arvsanlag, en i genomet (arvsmassan) grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma.
 2. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 3. genus

  genus är ett annat ord för människors sociala kön.

 4. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 5. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.
 6. genom

  genom, den sammantagna arvsmassan hos en levande organism, bestående av DNA.
 7. genetisk variation

  genetisk variation, genetisk mångfald, förekomst av genetiskt olika individer inom en population.
 8. genusteori

  genusteori, benämning på olika samhällsvetenskapliga teorier där manligt och kvinnligt uppfattas som sociokulturella kategorier, föränderliga i tid och rum, till skillnad från framför allt sociobiologiska förklaringsmodeller.
 9. genotyp

  genotyp, genetisk konstitution, genuppsättning.
 10. genterapi

  genterapi, genkirurgi, ingrepp i arvsmassan i syfte att reparera en skadad gen eller återställa normal funktion.