1. genre

  genre, typ av konstnärlig framställning med vissa gemensamma stildrag eller innehållsliga faktorer.
 2. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.
 3. genussystem

  genussystem, genusordning, begrepp myntat och utvecklat inom framför allt antropologi, etnologi, historia och sociologi för att beteckna den sociala struktur som rör kön och som skapar en sorts reglering av män och kvinnor i samhället och på individnivå.
 4. Genèvekonventionerna

  Genèvekonventionerna, Rödakorskonventionerna, fyra internationella överenskommelser från 1949 om skydd för krigets offer (sårade soldater, skeppsbrutna sjömän, krigsfångar och civila).
 5. genredigering

  genredigering, genomredigering, genteknik som möjliggör specifika, riktade förändringar i DNA-sekvensen hos levande organismer genom användning av enzymer, särskilt nukleaser.

 6. genetisk drift

  genetisk drift, slumpmässig effekt på genfrekvenserna i en begränsad population.
 7. genusperspektiv

  genusperspektiv, uppfattning av något utifrån olika kön.
 8. generalisering

  generalisering, härledning av allmän slutsats från enskilda exempel.
 9. generalständerna

  generalständerna, Frankrikes riksförsamling under ancien régime, se états généraux.
 10. genusforskning

  genusforskning, forskning, ofta av tvärvetenskaplig karaktär, där genus, manligt och kvinnligt som sociokulturella konstruktioner, ställs i fokus.