1. genusforskning

  genusforskning, forskning, ofta av tvärvetenskaplig karaktär, där genus, manligt och kvinnligt som sociokulturella konstruktioner, ställs i fokus.
 2. genetiska sjukdomar

  genetiska sjukdomar, sjukdomar som helt eller delvis orsakas av genetiska faktorer.

 3. genus

  genus, grammatisk kategori som ursprungligen avspeglade vissa kulturellt viktiga egenskaper hos de företeelser som man talade om, framför allt skillnaderna levande–icke levande och manligt–kvinnligt.
 4. genushistoria

  genushistoria, forskning som studerar hur kön konstrueras ur ett historiskt och genusanalytiskt perspektiv.
 5. gentest

  gentest, allmän benämning på procedur som utförs för att man vill skaffa viss information om en individs arvsanlag (gener) genom en riktad analys av DNA.

 6. genbank

  genbank, systematiskt bevarad och kontinuerligt uppdaterad ”reserv” av gener från gamla raser, stammar eller individer av olika växt- och djurarter.
 7. genmodifierade livsmedel

  genmodifierade livsmedel, livsmedel som innehåller någon produkt som är genmodifierad.

 8. genuskontrakt

  genuskontrakt, begrepp inom feministisk och kvinnovetenskaplig forskning som har använts för att beskriva dels relationen mellan män och kvinnor inom familjen eller på arbetsplatsen, dels samhällets politiska reformer, vilka bygger på respektive skapar förutsättningar för, ändrar eller styr denna relation, t.ex. föräldraförsäkring, daghemsbyggande, sam- eller särbeskattning, dels den konstitutiva grund som det sociala kontraktet bygger på.
 9. genmodifiering

  genmodifiering, genmanipulation, att med hybrid-DNA-teknik flytta gener mellan levande organismer.
 10. gentrifiering

  gentrifiering, social förändringsprocess som består i att individer med hög socioekonomisk status flyttar till stadsdelar som traditionellt har dominerats av individer ur lägre sociala klasser eller från etniska minoriteter.