1. generaldirektör

  generaldirektör, titel för flertalet chefer för centrala ämbetsverk.
 2. genmanipulation

  genmanipulation, genetisk manipulation, populär benämning på hybrid-DNA-teknik (se genteknik, genterapi).
 3. genomik

  genomik, genomforskning, forskning som syftar till studiet av hela genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion i en organism.
 4. generalist

  generalist, motsats till specialist; i biologin organism som kan leva i många olika slags miljöer och äta många olika slags föda.
 5. generation Y

  generation Y, även kallad MTV-generationen eller Me-We-generationen, en inom samhällsvetenskaplig forskning använd benämning på den generation som omfattar personer födda på 1980- och 90-talen.
 6. genius

  genius, begrepp i romersk religion, närmast översatt som ”livsskapande makt”.
 7. geni

  geni, person med hög grad av begåvning och förmåga till originellt skapande.
 8. Genèvekonventionen

  Genèvekonventionen, 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning, ofta benämnd 1951 års flyktingkonvention.
 9. generationsväxling

  generationsväxling, inom botaniken växling mellan en haploid generation (med enkel kromosomuppsättning) och en diploid generation (med dubbel kromosomuppsättning) hos alger, svampar och växter.
 10. genflöde

  genflöde, utbyte av gener mellan populationer av samma art.