1. generator

  generator, elektrisk generator, se elektriska maskiner.
 2. genredigering

  genredigering, genomredigering, genteknik som möjliggör specifika, riktade förändringar i DNA-sekvensen hos levande organismer genom användning av enzymer, särskilt nukleaser.

 3. genetisk drift

  genetisk drift, slumpmässig effekt på genfrekvenserna i en begränsad population.
 4. Genèvekonventionerna

  Genèvekonventionerna, Rödakorskonventionerna, fyra internationella överenskommelser från 1949 om skydd för krigets offer (sårade soldater, skeppsbrutna sjömän, krigsfångar och civila).
 5. genre

  genre, typ av konstnärlig framställning med vissa gemensamma stildrag eller innehållsliga faktorer.
 6. genusteori

  genusteori, benämning på olika samhällsvetenskapliga teorier där manligt och kvinnligt uppfattas som sociokulturella kategorier, föränderliga i tid och rum, till skillnad från framför allt sociobiologiska förklaringsmodeller.
 7. genussystem

  genussystem, genusordning, begrepp myntat och utvecklat inom framför allt antropologi, etnologi, historia och sociologi för att beteckna den sociala struktur som rör kön och som skapar en sorts reglering av män och kvinnor i samhället och på individnivå.
 8. genbank

  genbank, systematiskt bevarad och kontinuerligt uppdaterad ”reserv” av gener från gamla raser, stammar eller individer av olika växt- och djurarter.
 9. generalständerna

  generalständerna, Frankrikes riksförsamling under ancien régime, se états généraux.
 10. genetiska sjukdomar

  genetiska sjukdomar, sjukdomar som helt eller delvis orsakas av genetiska faktorer.