1. generalisering

  generalisering, härledning av allmän slutsats från enskilda exempel.
 2. genusperspektiv

  genusperspektiv, uppfattning av något utifrån olika kön.
 3. genmodifierade livsmedel

  genmodifierade livsmedel, livsmedel som innehåller någon produkt som är genmodifierad.

 4. genusforskning

  genusforskning, forskning, ofta av tvärvetenskaplig karaktär, där genus, manligt och kvinnligt som sociokulturella konstruktioner, ställs i fokus.
 5. gentest

  gentest, allmän benämning på procedur som utförs för att man vill skaffa viss information om en individs arvsanlag (gener) genom en riktad analys av DNA.

 6. genushistoria

  genushistoria, forskning som studerar hur kön konstrueras ur ett historiskt och genusanalytiskt perspektiv.
 7. genus

  genus, grammatisk kategori som ursprungligen avspeglade vissa kulturellt viktiga egenskaper hos de företeelser som man talade om, framför allt skillnaderna levande–icke levande och manligt–kvinnligt.
 8. genmodifiering

  genmodifiering, genmanipulation, att med hybrid-DNA-teknik flytta gener mellan levande organismer.
 9. genuskontrakt

  genuskontrakt, begrepp inom feministisk och kvinnovetenskaplig forskning som har använts för att beskriva dels relationen mellan män och kvinnor inom familjen eller på arbetsplatsen, dels samhällets politiska reformer, vilka bygger på respektive skapar förutsättningar för, ändrar eller styr denna relation, t.ex. föräldraförsäkring, daghemsbyggande, sam- eller särbeskattning, dels den konstitutiva grund som det sociala kontraktet bygger på.
 10. gentrifiering

  gentrifiering, social förändringsprocess som består i att individer med hög socioekonomisk status flyttar till stadsdelar som traditionellt har dominerats av individer ur lägre sociala klasser eller från etniska minoriteter.