1. dominant

  dominant är ett ord som beskriver en variant av en gen (en allel) som bara behöver finnas på en av kromosomerna i ett kromosompar för att komma till uttryck.
 2. den själviska genen

  den själviska genen, uttryck myntat 1976 av den brittiske evolutionsbiologen Richard Dawkins.
 3. kloning

  kloning, process som resulterar i uppkomsten av en klon.

 4. homozygot

  homozygot, cell eller individ som har samma arvsanlag (alleler) på motsvarande lokus i de båda kromosomerna i ett kromosompar.
 5. anlag

  anlag är ett annat ord för arvsanlag eller gen, alltså det som överför en ärftlig egenskap från föräldrar till avkommor.
 6. autosomal

  autosomal kallas nedärvning av gener belägna i autosomer, till skillnad från könsbunden nedärvning.
 7. intron

  intron, del av en gen hos högre celler vilken inte innehåller information om ett proteins uppbyggnad.
 8. recessiv

  recessiv är ett ord som beskriver en variant av en gen (en allel) som måste finnas på båda kromosomerna i ett kromosompar för att komma till uttryck.

 9. genotyp

  genotyp, genetisk konstitution, genuppsättning.
 10. genom

  genom, den sammantagna arvsmassan hos en levande organism, bestående av DNA.