1. genitalorgan

  genita`lorgan subst., plur. ORDLED: gen-it-al--org-an
  Svensk ordbok
 2. igenkännlig

  igen`kännlig adj. ~t ORDLED: i-gen--känn-lig
  Svensk ordbok
 3. generalbas

  genera`lbas subst. ~en ORDLED: gen-er-al--bas-en
  Svensk ordbok
 4. generatorgas

  genera`torgas subst. ~en ORDLED: gen-er-at-or--gas-en
  Svensk ordbok
 5. lagenlig

  la`genlig adj. ~t ORDLED: lag--en-lig
  Svensk ordbok
 6. igenom

  2ige´nom prep. ORDLED: i--gen-om
  Svensk ordbok
 7. genmodifierad

  ge`nmodifierad adj. genmodifierat ORDLED: gen--modi-fi-er-ad
  Svensk ordbok
 8. mogenhet

  mo`genhet subst. ~en ORDLED: mogen-het-en
  Svensk ordbok
 9. genmat

  ge`nmat subst. ~en ORDLED: gen--mat-en
  Svensk ordbok
 10. androgener

  androge´ner subst., plur. ORDLED: andro-gen-er
  Svensk ordbok