1. genusvetenskap

  genusvetenskap, universitetsämne utvecklat på 1980-talet ur forskningsfältet genusforskning.
 2. genusköp

  genusköp, köp som innebär att säljaren får fullgöra köpeavtalet med varor av ett visst slag (latin genus), t.ex. kaffe, olja, metaller av visst slag eller en ny bil av viss årsmodell.
 3. feminism

  feminism, social rörelse för jämställdhet mellan kvinnor och män.

 4. genre

  genre, typ av konstnärlig framställning med vissa gemensamma stildrag eller innehållsliga faktorer.
 5. genus

  ge´nus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gen-us-et
  Svensk ordbok
 6. sexolekt

  sexolekt, språklig variant som hör ihop med människors biologiska kön (röstbehandling och kroppsspråk), sociokulturella genus (uttal, ordval, samtalsstödjande hummanden i samtal) eller sexuella läggning (så kallat fjollspråk hos en del homosexuella män).
 7. könsroll

  könsroll, sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige.
 8. motorik

  motorik, rörelseförmåga, rörelsemönster; även studiet av hur människans rörelser utvecklas och lärs in.

 9. knä

  knä, knäled, articulatio genus, kroppens största led.
 10. människan

  människan, Homo sapiens, art i däggdjursfamiljen hominider.