1. syre

  syre, eller oxygen, är ett gasformigt grundämne som finns i luften.

 2. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 3. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.
 4. marknadsekonomi

  marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.
 5. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 6. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).
 7. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.
 8. kloroplast

  kloroplast [uttalas klåråplást] är en organell, alltså ett miniorgan inuti en cell. I kloroplasten sker fotosyntesen. Kloroplaster finns hos växter och alger.
 9. rävar

  rävar är flera olika släkten hunddjur.
 10. livsåskådning

  livsåskådning, de mer eller mindre systematiserade svar människor ger på grundläggande frågor om livets mening och om verklighetens innersta natur.