1. Gesellschaft mit beschränkter Haftung

  Gesellschaft mit beschränkter Haftung , tysk bolagsform, se GmbH.
 2. gess

  gess [ges´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gess-et
  Svensk ordbok
 3. gestalt

  gestal´t subst. ~en ~er ORDLED: ge-stalt-en
  Svensk ordbok
 4. gesant

  gesan´t [g- äv. j-] subst. ~en ~er ORDLED: ge-sant-en
  Svensk ordbok
 5. gestaltterapi

  gestal`tterapi subst. ~n äv. ~en ORDLED: ge-stalt--terap-in
  Svensk ordbok
 6. gesvint

  gesvint se geschwint
  Svensk ordbok
 7. gesimsbåge

  gesim`sbåge [j- äv. g-] subst. ~n gesimsbågar ORDLED: ge-sims--båg-en
  Svensk ordbok
 8. gestik

  gestik [ʃesti´k] subst. ~en ORDLED: gest-ik-en
  Svensk ordbok
 9. gestaltpsykologi

  gestal`tpsykologi subst. ~n äv. ~en ORDLED: ge-stalt--psyko-log-in
  Svensk ordbok
 10. gestalta

  gestal´ta verb ~de ~t ORDLED: ge-stalt-ar SUBST.: gestaltande, gestaltning
  Svensk ordbok